Polskie Radio Koszalin jest rozgłośnią publiczną. Oznacza to, że nasze, często unikatowe w naszym regionie produkcje powstają także dzięki Państwu wsparciu w postaci terminowo opłacanego abonamentu. Poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania związane z opłatą abonamentową.

Dlaczego muszę płacić abonament?
Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej wynika z ustawy z 21. kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność.
Jedną opłatę, bez względu na liczbę posiadanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym budynku lub zespole budynków, wnoszą też: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe i domy pomocy społecznej.
Pozostałe podmioty mają obowiązek uiszczania opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne, w tym również odbiorniki w samochodach służbowych.

Na co przeznaczane są pieniądze z opłaty abonamentowej?
Całość zebranych środków z opłat abonamentowych jest przekazywana na realizację misji przez telewizję i radio publiczne. Dzięki temu na antenie Polskiego Radia Koszalin znajdziecie Państwo audycje kulturalne, artystyczne, oświatowe i rozrywkowe, których komercyjne rozgłośnie nie produkują. Wśród nich są m.in. koncerty na żywo, które cieszą się wśród naszych Słuchaczy olbrzymią popularnością. Dodatkowo, jako jedynie radio w regionie, nadajemy audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych.

Ile wynosi opłata abonamentowa?
W przypadku odbiornika radiofonicznego wysokość opłaty abonamentowej to: 7,00 zł (za miesiąc), 13,60 zł (dwa miesiące), 20,15 zł (3 miesiące), 39,90 zł (pół roku) i 75,60 zł (rok).
Abonament za posiadanie odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego to: 22,70 zł (miesiące), 44,05 zł (dwa miesiące), 65,35 zł (trzy miesiące), 129,40 zł (pół roku) i 245,15 zł (rok).

Do kiedy należy opłacić abonament?
Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, a nie dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. Jeżeli zatem chcemy zapłacić opłatę abonamentową za 2018 rok musimy wpłaty dokonać najpóźniej 25. stycznia 2018 roku.

Jak najwygodniej płacić abonament?
Aby opłacić abonament musimy znać 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, który nadawany jest podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Abonament można bezpłatnie uiścić we wszystkich placówkach pocztowych lub na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
Można także wykonać tradycyjny przelew za pośrednictwem instytucji finansowej. Dane do przelewu:

 • nazwa odbiorcy: Poczta Polska S.A. COF Dział Abonamentu, Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
 • nr rachunku odbiorcy: numer rachunku bankowego,
 • kwota: zgodna z obowiązującymi stawkami opłat abonamentowych,
 • tytułem: okres jakiego dotyczy wpłata.

Jak ustalić numer konta, na który należy wpłacać abonament?
Numer konta, na które należy wnosić opłaty abonamentowe można ustalić w Wydziale Abonamentu RTV Poczty Polskiej S.A. (tel. 43 842 06 06, e-mail: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl). Numer konta można też ustalić korzystając z formularza znajdującego się tutaj.

Czy mogę rozłożyć abonament na raty?
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek dłużnika, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych. Następuje to jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności abonamentu można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP2, osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Budżetu i Finansów
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Wszelkie pytania dotyczące rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości można zadać dzwoniąc pod numer kontaktowy 22 597 31 01 (godziny 8.15 – 16.15).

Jak sprawdzić kwotę zaległości, jeśli odbiornik został dawno zarejestrowany, a nie płaciło się abonamentu?
Najprościej taką informację uzyskać dzwoniąc pod numerem infolinii Poczty Polskiej tel. 43 842 06 06. Infolinia działa w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00. Otrzymamy tu szczegółowe informacje o zaległej kwocie i numer konta, na który trzeba ją wpłacić.

Czy przysługuje mi zwolnienie z opłat abonamentowych?
Uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in. następujące osoby:

 • które ukończyły 75 rok życia,
 • zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
 • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia,
 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
Aby uzyskać zwolnienie osoba, której ono przysługuje, zobowiązana jest do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz specjalne oświadczenie.

Jak zarejestrować odbiornik?
Każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego jest zobowiązany do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie. Rejestracji można dokonać w dowolnym urzędzie pocztowym wypełniając i składając zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych. Dowodem potwierdzającym fakt zarejestrowania odbiornika jest „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika”. Zawiadomienie to należy zachować i okazywać w trakcie przeprowadzanych kontroli obowiązku rejestracji odbiorników.
Odbiornik można zarejestrować także przez internet wypełniając formularz, który znajduje się tutaj.

Jak zmienić dane abonenta?
Aktualizacji danych można dokonać w dowolnym urzędzie pocztowym. Wypełniamy i podpisujemy wówczas zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych. Dowodem zgłoszenia zmiany danych jest zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych.
Zmiany można zgłosić także przez internet: Poniżej linki w zależności od tematu zmiany: