I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Portal Internetowy znajdujący się pod adresem: www.radio.koszalin.pl zwany dalej Portalem Polskiego Radia Koszalin, jest własnością Spółką Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „RADIO KOSZALIN” S.A. z siedzibą w Koszalinie, 75-502 Koszalin, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, NIP 6690505949, zarejestrowaną w KRS pod nr 0000167073 (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS), kapitał zakładowy 634.100,00 PLN, kapitał wpłacony 634.100,00 PLN, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Zasady działania Portalu określa niniejszy Regulamin.
 3. Warunkiem korzystania z Portalu Polskiego Radia Koszalin przez Użytkownika jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu. Użytkownik korzystający z Portalu Polskiego Radia Koszalin oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Właściciel Portalu Polskiego Radia Koszalin zastrzega sobie prawo do opracowywanie oddzielnych regulaminów dla przyszłych usług oferowanych w ramach Portalu Polskiego Radia Koszalin. Skorzystanie z wyżej wymienionych jest uwarunkowane z zapoznaniem się z dedykowanych nim regulaminów.

II. DEFINICJE

 1. Portal Polskiego Radia Koszalin platforma internetowa składająca się ze stron internetowych dostępna pod adresem www.radio.koszalin.pl i będąca własnością spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „RADIO KOSZALIN” S.A.
 2. Usługodawca – spółka z siedzibą w Koszalinie, 75-502 Koszalin, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, NIP 6690505949,  zarejestrowaną w KRS pod nr 0000167073 (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS), kapitał zakładowy 634.100,00 PLN, kapitał wpłacony 634.100,00 PLN.
 3. Użytkownik - osoba, która korzysta z Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 4. Dziennikarz – osoba przygotowująca dla Usługodawcy na podstawie stosownych umów Materiały, które zamieszczane są na Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 5. Partner - podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie zawartej umowy.
 6. Materiały – wszystkie zamieszczone na stronach Portalu Polskiego Radia Koszalin teksty, zdjęcia, grafiki, materiały dźwiękowe, materiały wideo, materiały multimedialne itp. Są one objęte ochroną praw autorskich w ramach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (z późniejszymi zmianami).
 7. Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Polskiego Radia Koszalin.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU POLSKIEGO RADIA KOSZALIN

 1. Jeżeli regulacje danej Usługi nie wprowadzają na mocy odrębnych regulaminów opłat to korzystanie z Portalu Polskiego Radia Koszalin jest bezpłatne.
 2. W ramach Portalu Polskiego Radia Koszalin Użytkownik może przede wszystkim przeglądać Materiały udostępnione przez Dziennikarzy. Może to zrobić poprzez przeglądarki internetowe na urządzeniach z dostępem do internetu, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. Do dyspozycji Użytkownika są także dodatkowe Usługi, których liczba jest stale zwiększana. Portal Polskiego Radia Koszalin jest zintegrowany z serwisami społecznościowymi, co umożliwia Użytkownikom udostępnianie Materiałów znajdujących się na stronach Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu Polskiego Radia Koszalin pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu URL strony internetowej Portalu Polskiego Radia Koszalin w przeglądarce internetowej.
 4. Umowa o świadczenie Usług w Portalu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia przez Użytkownika strony Portalu
 5. Poszczególne Usługi w ramach Portalu Polskiego Radia Koszalin mogą być warunkowego innym trybem zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług w ramach odrębnych regulaminów. Użytkownik korzystając z tych Usług zgadza się na powyższy tryb.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Portalu Polskiego Radia Koszalin treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług Partnerów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości Materiałów prezentowanych w Portalu Polskiego Radia Koszalin. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których działania Użytkownika wpływają na poprawne funkcjonowanie Portalu Polskiego Radia Koszalin lub naruszają prawo, normy społeczne lub zasady współżycia społecznego.

IV. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PORTALU POLSKIEGO RADIA KOSZALIN

 1. Korzystając z Portalu Polskiego Radia Koszalin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa, norm społecznych i zasad współżycia społecznego.
 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi swobodne wyrażanie opinii na stronach Portalu Polskiego Radia Koszalin. Jednakże zabronione jest: a) zamieszczania treści wulgarnych, b) zamieszczanie treści naruszających prawa i dobra osób trzecich, c) zamieszczanie i udostępnianie treści pornograficznych, d) zamieszczanie treści komercyjnych, które nie są wynikiem współpracy z Usługodawcą, e) zamieszczanie treści dyskryminujące osoby lub grupy społecznego ze względu na przynależność rasową lub etniczną, płeć, wyznanie itp., f) zamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe, g) zamieszczania treści propagujących używanie nielegalnych środków odurzających, h) zamieszczanie linków do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, i) zamieszczanie linków zawierających dane osobowe i teleadresowe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez Użytkowników w Portalu Polskiego Radia Koszalin. Odpowiedzialność ta na prawach wyłączności spoczywa na Użytkowniku zamieszczającym Materiały.
 4. Usługodawca przykłada szczególną wagę do tego by Portal Radia Koszalin był wolny od wad i zagrożeń. Jednakże ze względu na właściwości sieci Internet, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 5. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy techniczne oraz inne negatywne skutki, jakie mogą wynikać z faktu korzystania przez Użytkownika z Materiałów i Usług udostępnionych w ramach Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za: a) wszystkie Materiały oraz komentarze zamieszczane przez siebie w Portalu Polskiego Radia Koszalin, b) sposób, w jaki korzysta on z Portalu Polskiego Radia Koszalin i wszelkie skutki z tego wynikające.
 7. Użytkownik korzystając z Portalu Polskiego Radia Koszalin akceptuje fakt, że jego poprawne funkcjonowanie wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz jednej z następujących przeglądarek internetowych (podana wersja lub nowsza): Microsoft Internet Explorer 8.0, Mozilla FireFox 20.X, Google Chrome 23.X, Opera 20.0, Apple Safari 4.X. Portal Polskiego Radia Koszalin będzie poprawnie wyświetlał się także w większości aktualnych wersji mniej popularnych przeglądarek internetowych. Dla poprawnego funkcjonowania Portalu Polskiego Radia Koszalin konieczne jest także włączenie w przeglądarce internetowej obsługi JavaScript oraz plików cookies.
 8. Użytkownik korzystając z Portalu Polskiego Radia Koszalin akceptuje fakt zapisywania na komputerze plików tekstowych powszechnie znanych jako „cookies”. Ich zapisanie na komputerze Użytkownika jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Polskiego Radia Koszalin. Pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych, a jedynie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Polskiego Radia Koszalin.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal Polskiego Radia Koszalin (w tym m.in. znaki towarowe i bazy danych) oraz wszystkie Materiały w nim zawarte podlegają ochronie prawnej, w szczególności przepisom zapisanym w ustawach: ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Właścicielem praw do Materiałów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Polskiego Radia Koszalin jest Usługodawca lub osoby trzecie, jeżeli Usługodawca opublikuje Materiały na podstawie umów zawartych z osobą trzecią, w szczególności z Partnerem.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów i baz danych Portalu Polskiego Radia Koszalin w ramach dozwolonego użytku określonego przez przepisy ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest zatem: kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtworzenie i udostępnianie w sieci Internet Materiałów, znaków towarowych oraz baz danych opublikowanych w Portalu Polskiego Radia Koszalin. Zgodę na takie działanie można uzyskać kontaktując się z redakcją Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 4. Użytkownik zamieszczając Materiały w Portalu Polskiego Radia Koszalin oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad prawnych. Odpowiedzialność wynikającą z roszczeń osób trzecich dotyczących opublikowanych przez Użytkownika Materiałów ponosi Użytkownik, które te Materiały opublikował.
VI. DANE OSOBOWE
 1. Podstawowa funkcjonalność Portalu Polskiego Radia Koszalin nie wymaga podawania danych osobowych. Jednakże część Usług może do prawidłowego funkcjonowania wymagać podania przez Użytkownika swoich danych osobowych. Ich podanie jest dobrowolne.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa zapisanymi m.in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie, z siedzibą w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 41, kod pocztowy 75-502 zarejestrowaną w KRS pod nr 0000167073 (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS), kapitał zakładowy 634.100,00 PLN, kapitał wpłacony 634.100,00 PLN, NIP: 6690505949, KRS: 0000167073.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami rozstrzygane są polubownie lub przed właściwym sądem dla siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Portalu Polskiego Radia Koszalin
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Polskiego Radia Koszalin oznacza akceptację najnowszej wersji Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy polskiego prawa.

Regulamin Ogólny konkursów antenowych Polskiego Radia Koszalin

„Konkursy antenowe Polskiego Radia Koszalin”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1. Regulamin określa warunki konkursów antenowych Polskiego Radia Koszalin.
 • 1.2. Organizatorem konkursów jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie, Radio Koszalin S.A. Z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin, zarejestrowana w Rejestrze KRS 0000167073 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 634.100 PLN, REGON: 330260889, NIP: 669-05-05-949, (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").
 • 1.3. Fundatorem nagród w konkursach są firmy zewnętrzne lub Radio Koszalin S.A
 • 1.4. Konkursy są organizowane, ogłaszane i emitowane przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. W Internecie. Konkursy ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru Radia Koszalin i strony www.prk24.pl
 • 1.5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursów i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
 • 1.6. Konkursy realizowane są w terminie od dnia 19.03.2018 roku.
 • 1.7. Każdy uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursu lub ustne potwierdzenie przed wejściem na antenę wyraża zgodę na emisję i reemisję wejścia konkursowego z jego udziałem na antenie Radia Koszalin w dowolnym czasie, publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników oraz w celach marketingowych Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz 1000). Uczestnik swoje dane udostępnia na zasadzie dobrowolności. Administratorem danych jest Organizator konkursu. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak odmowa udostępnienia organizatorowi danych niezbędnych do przekazania nagrodu uznana zostanie za odstąpienie od udziału w konkursie przez uczestnika.
 • 1.8. Przystąpienie do danego konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursach. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
 • 1.9. Konkursy prowadzone na podstawie Regulamnu nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 ograch hazardowych (Dz.U. 2018.165 j.t).

2. NAGRODY

 • 2.1. Lista nagród, które będą do wygrania w danym tygodniu będzie ogłaszana w dniu rozpoczynającym tydzień konkursowy na profilu fb Radia oraz antenie.
 • 2.2. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 • 2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
 • 2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.
 • 2.5. O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
 • 2.6. Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę konkursu w terminie 20 dni od rozstrzygnięcia danego konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 • 2.7. Przy odbiorze przez zwycięzcę edycji konkursu nagrody zobowiązany jest on okazać dokument potwierdzający jego tożsamość lub w przypadku odbioru tej nagrody przez pełnomocnika zwycięzcy zobowiązany jest on okazać pisemne upoważnienie od zwycięzcy, który wygrał daną nagrodę, zawierające następujące informacje: imię nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy tego zwycięzcy oraz adnotację oupoważnieniu określonej osoby do odbioru w jego imieniu danej nagrody, jak również podpis tego zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierającej czyli imieniem, nazwiskiem,serią i numerem dowodu osobistego oraz telefonem odbiorcy.
 • 2.8. Wszystkie nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji konkursu.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 3.1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator konkursu - Polskie Radio Koszalin — Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie." z siedzibą w     Koszalinie (dalej zwana „Administratorem").
 • 3.2. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 • 3.3. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.
 • 3.4. Do zakończenia konkursu Uczestnik konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: sekretariat@radio.koszalin.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę konkursu oraz podane w trakcie trwania konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 • 3.5. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Anetta Wiśniewska, kontakt: rodo@radio.koszalin.pl
 • 3.6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 • 3.7. Dane osobowe Uczestników konkursów będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursów, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 • 3.8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
 • 3.9. Uczestnikom konkursów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o dane osobowe Uczestników konkursów, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursów będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu danego konkursu w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II) wyłonienia zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z danym konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik danego konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami.

4. ZASADY KONKURSU

 • 4.1. Ogólne zasady konkursów podawane są w programie Poklskiego Radia Koszalin i w zwiastunach promocyjnych konkursów emitowanych na antenie Polskiego Radia Koszalin oraz na stronie internetowej www.prk24.pl.
 • 4.2. Zgłoszenia do konkursów należy dokonać za pośrednictwem SMS bądż drogą telefoniczną. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pośrednictwem SMS lub drogą telefoniczną jest równoznaczne zwyrażeniem chęci udziału w danym konkursie. Uczestnik zgłaszający zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego lub zgłoszonego do danego konkursu.
 • 4.3. Uczestnicy, którzy wygrali, są o tym informowani telefonicznie i na antenie, w trakcie trwania danego konkursu, na co wyrażają zgodę.
5. OGRANICZENIA  KONKURSOWE
 • 5.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Polskiego Radia Koszalin oraz jego stali współpracownicy
 • 5.2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. Osoby, które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w danym konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 6.1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie www.prk24.pl w czasie trwania Konkursu.
 • 6.2. Organizator konkursów nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy konkursów.
 • 6.3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udział w konkursach Polskiego Radia Koszalin jest równoznaczny z akceptacją poniższych zasad RODO.

Klauzula zgody
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie 75-502, ul. Piłsudskiego 41, NIP: 669-050-59-49, REGON: 330260889.    


Cele przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług, których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora.

Administrator danych
Informujemy, że administratorem Państwa danych Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A.; aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.prk24.pl.

Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody jest Anetta Wiśniewska, z którym można się skontaktować telefonicznie 502 316 100 drogą poczty elektronicznej: rodo@radio.koszalin.pl.
 W przypadku zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych aktualne dane Inspektora Ochrony Danych można znaleźć na stronie internetowej  www.prk24.pl.  lub w rejestrze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Informujemy, że osobie - której dane dotyczą - przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będzie Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Profilowanie danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgoda niniejsza może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

REGULAMIN KONKURSU „Kosmetyki Grand Lubicz”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Dobry Dietetyk” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie z siedzibą przy ul. M.J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców po nr KRS 0000167073NIP 669-05-05-949, (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/radioslupsk oraz w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/radioslupsk, (zwanej dalej “Fanpage”)
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i ich rodzin.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest: a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram, b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu,
 3. Konkurs trwa od dnia 16.09.2020 do dnia 24.09.2020 do godz. 23:59.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów,  przeglądarek oraz platformy Facebook lub Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka lub Instagram.
§ 3. NAGRODA
 1. Nagrodą główną w Konkursie jest 1 - miesięczny karnet do poradni dietetycznej „Dobry dietetyk” w Słupsku (zwany dalej “Nagrodą Główną”) o wartości 300 zł.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody Głównej na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca mogą zrzec się Nagrody Głównej, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Organizator o wybranej przez siebie godzinie na Fanpage umieści post konkursowy. Zadanie Uczestnika konkursu polegać będzie na skomentowaniu postu konkursowego na Facebooku lub Instagramie @radioslupsk z odpowiedzią na pytanie: z czym kojarzy Ci się słowo „dieta”.
 2. Nagrodę Główną otrzyma Uczestnik, który udzieli najciekawszej wypowiedzi (komentarz pod postem).
 3. Wyboru najciekawszego komentarza dokona komisja wyznaczona przez Organizatora.
 4. Informacja o zwycięzcy konkursu zostanie udostępniona na Fanpage.
 5. Organizator będzie czekać na kontakt ze strony osób nagrodzonych z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail w celu umówienia terminu odebrania nagrody.
 6. Odbiór nagrody będzie możliwy pod adresem Filmowa 2, 76-270 Słupsk.
 7. Odbiór nagrody możliwy jest przez zwycięzcę konkursu lub osobę przez nią pisemnie upoważnioną. Organizator nie przewiduje możliwości wysyłki nagrody drogą pocztową. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
§ 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody Głównej.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny  opis  i  uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Dobry Dietetyk”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

REGULAMIN KONKURSU „Zabieg na bóstwo”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Zabieg na bóstwo” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie z siedzibą przy ul. M.J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców po nr KRS 0000167073NIP 669-05-05-949, (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/radioslupsk oraz w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/radioslupsk, (zwanej dalej “Fanpage”)
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i ich rodzin.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest: a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram, b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu,
 3. Konkurs trwa od dnia 5.11.2020 do dnia 10.11.2020 do godz. 23:59
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook lub Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka lub Instagram.
§ 3. NAGRODA
 1. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na 1 zabieg „Glow z HA i Dermapen” w salonie „Na Bóstwo” w Słupsku (zwany dalej “Nagrodą Główną”) o wartości 250 zł.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody Głównej na gotówkę ani nagrodęinnego rodzaju.
 3. Zwycięzca mogą zrzec się Nagrody Głównej, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Organizator o wybranej przez siebie godzinie na Fanpage umieści post konkursowy. Zadanie Uczestnika konkursu polegać będzie na skomentowaniu postu konkursowego na Facebooku lub Instagramie @radioslupsk z odpowiedzią na pytanie konkursowe: Czego Twoja skóra teraz potrzebuje?
 2. Nagrodę Główną otrzyma Uczestnik, który udzieli najciekawszej wypowiedzi (komentarz pod postem).
 3. Wyboru najciekawszego komentarza dokona komisja wyznaczona przez Organizatora.
 4. Informacja o zwycięzcy konkursu zostanie udostępniona na Fanpage.
 5. Organizator będzie czekać na kontakt ze strony osób nagrodzonych z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail w celu umówienia terminu odebrania nagrody.
 6. Odbiór nagrody będzie możliwy pod adresem Filmowa 2, 76-270 Słupsk.
 7. Odbiór nagrody możliwy jest przez zwycięzcę konkursu lub osobę przez nią pisemnie upoważnioną. Organizator nie przewiduje możliwości wysyłki nagrody drogą pocztową.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
§ 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody Głównej.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Dobry Dietetyk”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

REGULAMIN KONKURSU „Kosmetyki Grand Lubicz 2021”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Kosmetyki Grand Lubicz 2021” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie z siedzibą przy ul. M.J.Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców po nr KRS0000167073NIP 669-05-05-949, (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/RadioSlupsk/ oraz w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/radioslupsk/, (zwanej dalej“Fanpage”)
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i ich rodzin.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest: a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram, b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
 3. Konkurs trwa od 24.02.2021 do dnia 27.02.2021 do godz. 23:59
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook lub Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka lub Instagram.
§ 3. NAGRODA
 1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw kosmetyków do domowego spa, ufundowanych przez SPA Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka (zwany dalej “Nagrodą Główną”)
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody Głównej na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody Głównej, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Organizator o wybranej przez siebie dacie i godzinie na Fanpage umieści post konkursowy. Zadanie Uczestnika konkursu polegać będzie na skomentowaniu postu konkursowego na Facebooku lub Instagramie @radioslupsk z odpowiedzią na pytanie "Czego Twoja skóra teraz potrzebuje?"
 2. Nagrodę Główną otrzyma Uczestnik, który udzieli najciekawszej wypowiedzi (komentarz pod postem).
 3. Wyboru najciekawszego komentarza dokona komisja wyznaczona przez Organizatora.
 4. Informacja o zwycięzcy konkursu zostanie udostępniona na Fanpage.
 5. Organizator będzie czekać na kontakt ze strony osoby nagrodzonej z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail w celu umówienia terminu odebrania nagrody.
 6. Odbiór nagrody możliwy jest tylko osobiście przez zwycięzcę konkursu lub osobę przeznią pisemnie upoważnioną. Organizator nie przewiduje możliwości wysyłki nagrody drogą pocztową.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,któremu przyznano nagrodę.
§ 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7(czternastu) dni od dnia wydania Nagrody Głównej.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Kosmetyki Grand Lubicz 2021”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.