Fot. prk24.pl
Fot. prk24.pl
Fot. prk24.pl
Fot. prk24.pl
Fot. prk24.pl
Fot. Jacek Żukowski
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku na stałe wpisało się w obraz społeczny miasta. Od dłuższego czasu wymagało jednak dodatkowego remontu.

W czasie pandemii potrzeba lepszego zabezpieczenia sanitarnego zarówno dawców, jak i kadry medycznej czy pozostałego personelu. Teraz RCKiK otrzyma dodatkowe środki na przebudowę, co poprawi warunki dla krwiodawców. Modernizacja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa została zaplanowana zgodnie z przyznanym przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowaniem w wysokości 307 500 zł.

- Te dodatkowe środki przekazane na Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku to bardzo ważna inwestycja. To dla mnie niezwykle ważne, aby mieszkańcy mojego regionu mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo, szczególnie w takich miejscach. To wzmocnienie naszego bezpieczeństwa zdrowotnego w czasach koronawirusa. Pamiętajmy, że krew to najcenniejszy dar, jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi - podkreślił rzecznik rządu, poseł ziemi słupskiej Piotr Müller.

Re­­gio­­na­l­ne Centrum Kr­wio­­da­w­stwa i Kr­wio­­le­cz­ni­c­twa w Słupsku obejmuje wchodzące w skład wo­­je­­wó­dz­twa po­­mo­r­skie­­go powiaty: bytowski, cho­j­ni­c­ki, człu­­cho­w­ski, lęborski, słupski i miasto Słupsk. Na tym terenie działa również pięć Te­­re­­no­­wych Oddziałów Re­­gio­­na­l­ne­­go Centrum: w Bytowie, Cho­j­ni­­cach, Człu­­cho­­wie, Lęborku i Miastku.

Od ponad 20 lat po­­bie­­ra­­nie krwi i osocza w RCKiK w Słupsku utrzymuje się na tym samym poziomie - ok. 20 tysięcy donacji rocznie. Jest to ilość, która ca­ł­ko­­wi­­cie za­­be­z­pie­­cza potrzeby szpitali na krew i preparaty kr­wio­­po­­cho­d­ne. Dzięki ofia­r­no­­­ści kr­wio­­da­w­ców słupska służba krwi może re­­a­li­­zo­­wać za­­po­­trze­­bo­­wa­­nia różnych szpitali, szcze­­gó­l­nie w okresach letnich, gdy znacznie zwiększa się liczba osób po­­trze­­bu­­ją­­cych tego cennego leku.

Centrum regularnie wspomaga m.in. RCKiK w Warszawie i Łodzi, natomiast ostatnio w tak trudnym czasie wspomagało również RCKiK w Katowicach. Z Centrum wspó­ł­pra­­cu­­je liczna grupa kr­wio­­da­w­ców, re­­gu­­la­r­nie od­da­­ją­­cych krew i pro­­pa­­gu­­ją­­cych honorowe kr­wio­­da­w­stwo.

jż/iw

Posłuchaj

Piotr Müller