fot. Jan Zarzycki
Zawiadomienie złożył Piotr Godlewski, który na uczelni pracował 10 lat. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie prowadzi postępowanie sprawdzające to zawiadomienie. Jan Kuriata, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie mówi o "zemście pracownika, z którym nie przedłużył umowy".

Autor zawiadomienia powiedział, że złożył je na podstawie dokumentów jawnych, które uzyskał z uczelni. - Tytuły uzyskiwania tych korzyści majątkowych (dodatków do pensji rektora - red.) są kuriozalne, np. za "prace organizacyjne związane z prowadzeniem studiów", lub za jakąś "realizację zadań". Dla mnie są to tytuły nieuzasadnione. Są na to argumenty, dowody, dokumenty - stwierdził Piotr Godlewski.

Jan Kuriata, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej nie zgadza się z treścią zawiadomienia, tłumacząc, że uczelnia była wielokrotnie kontrolowana pod kątem wydatkowania pieniędzy: - Byliśmy kontrolowani jako uczelnia przez bardzo różne instytucje - urzędy skarbowe, izby skarbowe, NIK. One nigdy nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości w zakresie finansów uczelni. Wszystkie działania były zgodne z prawem.

Rektor dodał, że to kolejna próba "wykazania się nienawiścią do jego osoby" i "szkalowania" przez pracownika, z którym nie przedłużył umowy o pracę w 2021 roku.

Postępowanie sprawdzające potrwa miesiąc. W tym czasie policja zabezpieczy dokumenty oraz przesłucha zarówno rektora, jak i innych pracowników uczelni.

- To postępowanie sprawdzające, zatem nie ma tu mowy o jakiś zarzutach, czy zakresie odpowiedzialności. Na razie trwa zbieranie danych mających na celu stwierdzenie, czy rzeczywiście to zawiadomienie się potwierdza - powiedział Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

mm/ar

oświadczenie Jana Kuriaty

"W przestrzeni publicznej udostępniono zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, jakobym popełnił przestępstwo polegające na uzyskaniu nieuzasadnionych korzyści finansowych jako rektor PWSZ w Koszalinie. W skrócie osoba składająca zawiadomienie uważa, że „wyłudziłem” z Uczelni ok. 140.000 złotych.

Obfity tekst zawiadomienia jest zwykłym kłamstwem i wolą szkalowania mnie. Kłamstwo to, napisane jest przez byłego wykładowcę naszej Uczelni, z którym nie przedłużyłem umowy o pracę. Od 2021 roku człowiek ten nęka Uczelnię licznymi wnioskami o informację publiczną, podważa podejmowane w Uczelni decyzje. Mamy do czynienia z ewidentnym frustratem, ale jego wnioski o dostępie do informacji publicznej były realizowane. Wnioski na temat moich zarobków jako rektora są, zgodnie z ustawą, jawne, były i są udostępniane, a także publikowane w moich oświadczeniach majątkowych. Człowiek ten, który żywi do mnie otwartą nienawiść, nie zna i nie rozumie obowiązujących w szkolnictwie wyższym przepisów.

Kontrole Uczelni prowadzone przez lata przez organy do tego upoważnione nie stwierdziły żadnych uchybień. Będę, co oczywiste, współpracował z Policją i Prokuraturą Rejonową w Koszalinie w celu wyjaśnienia tych absurdalnych i kłamliwych zarzutów".


W tej sprawie otrzymaliśmy oświadczenie Piotra Godlewskiego, które publikujemy w całości.

Oświadczenie Piotra Godlewskiego dotyczące zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z artykułów Kodeksu Karnego przez Jan Kuriatę:

„Każdy obywatel ma nie tylko prawo, ale także i obowiązek sygnalizowania do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ewentualnych i uprawdopodobnionych działań przestępczych o których posiądzie wiedzę. To prokuratura decyduje o przyjęciu zawiadomienia i dalszych działaniach w tym zakresie.

Każdy funkcjonariusz publiczny decydujący się na przyjęcie funkcji, także rektor uczelni państwowej jaką jest PWSZ w Koszalinie musi liczyć się, że jego działalność będzie poddana szczególnej kontroli obywatelskiej. Taka kontrola dotyczy przede wszystkim funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, ma ona na celu zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia. Najbardziej charakterystycznym przestępstwem, jakiego może dopuścić się funkcjonariusz publiczny, w tym rektor państwowej uczelni wyższej jest przekroczenie przyznanych mu uprawnień, zwane również nadużyciem władzy. Częstym przestępstwem jest też poświadczenie nieprawdy polegające na poświadczeniu w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Wielokrotnie wnioskowałem do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o informacje dotyczące zarobków rektora Jana Kuriaty, także w kontekście ich transparentności. Wnioskowałem też o nieuchylanie się od przekazania informacji publicznej i jej udostępnienie, szczególnie z uwagi na prestiż PWSZ w Koszalinie, status społeczny funkcji rektorskiej i funkcjonariusza publicznego, a także dla samego dobrego imienia dr Jana Kuriaty, który w sposób transparentny mógłby rozwiać wątpliwości co do swojej uczciwości w działaniach na zajmowanym stanowisku. Uzyskiwanie przez funkcjonariusza publicznego korzyści finansowych ze środków publicznych musi być transparentne i jawne. Niestety informacji takich nie uzyskałem.

Złożone przeze mnie zawiadomienie do prokuratury jest zasygnalizowaniem ewentualnych nieprawidłowości, a nawet uprawdopodobnienie prawdopodobnych działań przestępczych które opisałem i dołączyłem stosowne dowody. Prokuratura i policja będzie gromadzić dalsze materiały i dowody, a także przesłuchiwać świadków. Po zakończeniu czynności wyjaśniających prokuratura podejmie decyzje o postawieniu zarzutów lub umorzeniu postępowania. Jeżeli Jan Kuriata jest przekonany o uczciwych i zgodnych z prawem intencjach swojego działania to może spać spokojnie.

Ja osobiście życzę panu Janowi Kuriacie wiary w sprawiedliwość, przedstawienia argumentów i dowodów na działania zgodne z prawem, pomyślnego dla niego rozstrzygnięcia i zachowanie dobrego imienia.”

mm/ar

Posłuchaj

materiał Marceliny Marciniak