fot. Rafał Wolny
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Ustawa jest odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację finansową gminy Ostrowice, która jest jedną z najbardziej zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i nie ma szans na samodzielną spłatę długu. Jej zadłużenie na koniec 2013 r. wyniosło 29,2 mln zł, a pod koniec 2017 r. już - 46,9 mln zł (czyli 437,3 proc. dochodów).

Z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wynika, że gmina nie ma żadnych perspektyw finansowych na realizację inwestycji, a w rezultacie na rozwój gospodarczy i społeczny. Wobec wójta i byłego skarbnika prokuratura skierowała akt oskarżenia za doprowadzenie gminy do takiej sytuacji. Ze względu na olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją premiera w Ostrowicach ustanowiono zarząd komisaryczny.

Biorąc po uwagę te okoliczności przygotowano projekt ustawy, która pozwala instytucjom państwowym uregulować sytuację finansową po likwidacji gminy Ostrowice. 1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów gmina Ostrowice przestanie istnieć, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do sąsiednich gmin lub gminy. Nastąpi to po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie z projektem ustawy, mienie Ostrowic nieodpłatnie przejmie gmina (lub gminy), do której jednostka zostanie włączona. Nie zostaną one obarczone jej długami, czyli nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wierzyciele gminy Ostrowice będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności wojewodzie zachodniopomorskiemu - w ciągu 3 miesięcy - który będzie je analizował i weryfikował.

Projekt zakłada, że organy gminy Ostrowice zostaną rozwiązane oraz wygasną mandaty wójta i radnych. Wybory do organów gminy (lub gmin), której terytorium zostanie powiększone w wyniku zniesienia gminy Ostrowice, zostaną przeprowadzone z wyborami samorządowymi w 2018 r.

źródło: premier.gov.pl/ar

Czytaj więcej