I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Portal Internetowy znajdujący się pod adresem: www.radio.koszalin.pl zwany dalej Portalem Polskiego Radia Koszalin, jest własnością Spółką Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „RADIO KOSZALIN” S.A. z siedzibą w Koszalinie, 75-502 Koszalin, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, NIP 6690505949, zarejestrowaną w KRS pod nr 0000167073 (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS), kapitał zakładowy 634.100,00 PLN, kapitał wpłacony 634.100,00 PLN, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Zasady działania Portalu określa niniejszy Regulamin.
 3. Warunkiem korzystania z Portalu Polskiego Radia Koszalin przez Użytkownika jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu. Użytkownik korzystający z Portalu Polskiego Radia Koszalin oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Właściciel Portalu Polskiego Radia Koszalin zastrzega sobie prawo do opracowywanie oddzielnych regulaminów dla przyszłych usług oferowanych w ramach Portalu Polskiego Radia Koszalin. Skorzystanie z wyżej wymienionych jest uwarunkowane z zapoznaniem się z dedykowanych nim regulaminów.

II. DEFINICJE

 1. Portal Polskiego Radia Koszalin platforma internetowa składająca się ze stron internetowych dostępna pod adresem www.radio.koszalin.pl i będąca własnością spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „RADIO KOSZALIN” S.A.
 2. Usługodawca – spółka z siedzibą w Koszalinie, 75-502 Koszalin, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, NIP 6690505949,  zarejestrowaną w KRS pod nr 0000167073 (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS), kapitał zakładowy 634.100,00 PLN, kapitał wpłacony 634.100,00 PLN.
 3. Użytkownik - osoba, która korzysta z Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 4. Dziennikarz – osoba przygotowująca dla Usługodawcy na podstawie stosownych umów Materiały, które zamieszczane są na Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 5. Partner - podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie zawartej umowy.
 6. Materiały – wszystkie zamieszczone na stronach Portalu Polskiego Radia Koszalin teksty, zdjęcia, grafiki, materiały dźwiękowe, materiały wideo, materiały multimedialne itp. Są one objęte ochroną praw autorskich w ramach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (z późniejszymi zmianami).
 7. Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Polskiego Radia Koszalin.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU POLSKIEGO RADIA KOSZALIN

 1. Jeżeli regulacje danej Usługi nie wprowadzają na mocy odrębnych regulaminów opłat to korzystanie z Portalu Polskiego Radia Koszalin jest bezpłatne.
 2. W ramach Portalu Polskiego Radia Koszalin Użytkownik może przede wszystkim przeglądać Materiały udostępnione przez Dziennikarzy. Może to zrobić poprzez przeglądarki internetowe na urządzeniach z dostępem do internetu, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. Do dyspozycji Użytkownika są także dodatkowe Usługi, których liczba jest stale zwiększana. Portal Polskiego Radia Koszalin jest zintegrowany z serwisami społecznościowymi, co umożliwia Użytkownikom udostępnianie Materiałów znajdujących się na stronach Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu Polskiego Radia Koszalin pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu URL strony internetowej Portalu Polskiego Radia Koszalin w przeglądarce internetowej.
 4. Umowa o świadczenie Usług w Portalu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia przez Użytkownika strony Portalu
 5. Poszczególne Usługi w ramach Portalu Polskiego Radia Koszalin mogą być warunkowego innym trybem zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług w ramach odrębnych regulaminów. Użytkownik korzystając z tych Usług zgadza się na powyższy tryb.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Portalu Polskiego Radia Koszalin treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług Partnerów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości Materiałów prezentowanych w Portalu Polskiego Radia Koszalin. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których działania Użytkownika wpływają na poprawne funkcjonowanie Portalu Polskiego Radia Koszalin lub naruszają prawo, normy społeczne lub zasady współżycia społecznego.

IV. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PORTALU POLSKIEGO RADIA KOSZALIN

 1. Korzystając z Portalu Polskiego Radia Koszalin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa, norm społecznych i zasad współżycia społecznego.
 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi swobodne wyrażanie opinii na stronach Portalu Polskiego Radia Koszalin. Jednakże zabronione jest: a) zamieszczania treści wulgarnych, b) zamieszczanie treści naruszających prawa i dobra osób trzecich, c) zamieszczanie i udostępnianie treści pornograficznych, d) zamieszczanie treści komercyjnych, które nie są wynikiem współpracy z Usługodawcą, e) zamieszczanie treści dyskryminujące osoby lub grupy społecznego ze względu na przynależność rasową lub etniczną, płeć, wyznanie itp., f) zamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe, g) zamieszczania treści propagujących używanie nielegalnych środków odurzających, h) zamieszczanie linków do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, i) zamieszczanie linków zawierających dane osobowe i teleadresowe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez Użytkowników w Portalu Polskiego Radia Koszalin. Odpowiedzialność ta na prawach wyłączności spoczywa na Użytkowniku zamieszczającym Materiały.
 4. Usługodawca przykłada szczególną wagę do tego by Portal Radia Koszalin był wolny od wad i zagrożeń. Jednakże ze względu na właściwości sieci Internet, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 5. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy techniczne oraz inne negatywne skutki, jakie mogą wynikać z faktu korzystania przez Użytkownika z Materiałów i Usług udostępnionych w ramach Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za: a) wszystkie Materiały oraz komentarze zamieszczane przez siebie w Portalu Polskiego Radia Koszalin, b) sposób, w jaki korzysta on z Portalu Polskiego Radia Koszalin i wszelkie skutki z tego wynikające.
 7. Użytkownik korzystając z Portalu Polskiego Radia Koszalin akceptuje fakt, że jego poprawne funkcjonowanie wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz jednej z następujących przeglądarek internetowych (podana wersja lub nowsza): Microsoft Internet Explorer 8.0, Mozilla FireFox 20.X, Google Chrome 23.X, Opera 20.0, Apple Safari 4.X. Portal Polskiego Radia Koszalin będzie poprawnie wyświetlał się także w większości aktualnych wersji mniej popularnych przeglądarek internetowych. Dla poprawnego funkcjonowania Portalu Polskiego Radia Koszalin konieczne jest także włączenie w przeglądarce internetowej obsługi JavaScript oraz plików cookies.
 8. Użytkownik korzystając z Portalu Polskiego Radia Koszalin akceptuje fakt zapisywania na komputerze plików tekstowych powszechnie znanych jako „cookies”. Ich zapisanie na komputerze Użytkownika jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Polskiego Radia Koszalin. Pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych, a jedynie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Polskiego Radia Koszalin.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal Polskiego Radia Koszalin (w tym m.in. znaki towarowe i bazy danych) oraz wszystkie Materiały w nim zawarte podlegają ochronie prawnej, w szczególności przepisom zapisanym w ustawach: ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Właścicielem praw do Materiałów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Polskiego Radia Koszalin jest Usługodawca lub osoby trzecie, jeżeli Usługodawca opublikuje Materiały na podstawie umów zawartych z osobą trzecią, w szczególności z Partnerem.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów i baz danych Portalu Polskiego Radia Koszalin w ramach dozwolonego użytku określonego przez przepisy ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest zatem: kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtworzenie i udostępnianie w sieci Internet Materiałów, znaków towarowych oraz baz danych opublikowanych w Portalu Polskiego Radia Koszalin. Zgodę na takie działanie można uzyskać kontaktując się z redakcją Portalu Polskiego Radia Koszalin.
 4. Użytkownik zamieszczając Materiały w Portalu Polskiego Radia Koszalin oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad prawnych. Odpowiedzialność wynikającą z roszczeń osób trzecich dotyczących opublikowanych przez Użytkownika Materiałów ponosi Użytkownik, które te Materiały opublikował.
VI. DANE OSOBOWE
 1. Podstawowa funkcjonalność Portalu Polskiego Radia Koszalin nie wymaga podawania danych osobowych. Jednakże część Usług może do prawidłowego funkcjonowania wymagać podania przez Użytkownika swoich danych osobowych. Ich podanie jest dobrowolne.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa zapisanymi m.in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie, z siedzibą w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 41, kod pocztowy 75-502 zarejestrowaną w KRS pod nr 0000167073 (Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS), kapitał zakładowy 634.100,00 PLN, kapitał wpłacony 634.100,00 PLN, NIP: 6690505949, KRS: 0000167073.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami rozstrzygane są polubownie lub przed właściwym sądem dla siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Portalu Polskiego Radia Koszalin
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Polskiego Radia Koszalin oznacza akceptację najnowszej wersji Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy polskiego prawa.