PAP/Marcin Obara
W czwartek w Warszawie została podpisana deklaracja między Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Społecznej Ukrainy w sprawie ochrony socjalnej dzieci dotkniętych działaniami wojennymi i konfliktami zbrojnymi.

Deklaracja jest wyrazem wzajemnej chęci ochrony praw dzieci, które wyjechały z Ukrainy do Polski, a także zachowania i ochrony życia i dobra dzieci oraz dalszego wzmacniania i rozwijania współpracy.

Współpraca dotyczyć ma następujących obszarów: ułatwienia dobrowolnego powrotu do Ukrainy dzieci sierot i dzieci (czasowo lub na stałe) pozbawionych opieki rodzicielskiej; dokonywania wymiany doświadczeń i odpowiednich informacji na temat ustawodawstwa i procedur krajowych; zarejestrowania w dedykowanym systemie teleinformatycznym małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bez nadzoru osoby sprawującej nad nimi faktyczną pieczę oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski i przed przyjazdem znajdowali się w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Prócz tego zadeklarowano nieprzyspieszanie trwającej procedury adopcyjnej ani nieprzeprowadzanie nowej procedury adopcyjnej w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak konflikt zbrojny; zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dot. wszystkich procedur związanych ze statusem tymczasowej ochrony lub jej zakończeniem; udzielenie małoletnim, pozostawionym bez opieki, przybywającym z Ukrainy wszelkich informacji na temat przysługujących im praw, dostępnych usług oraz innych informacji w języku, który rozumieją, biorąc pod uwagę ich wiek i poziom rozwoju oraz zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dziećmi z placówek ukraińskich.

- To jest „deklaracja polityczna” i jest ona dokumentem symbolicznym - powiedziała w czasie briefingu prasowego po podpisaniu deklaracji minister polityki społecznej Ukrainy Maryna Lazebna. Zwróciła uwagę, że „jest to pierwszy dokument po deklaracji Unii Europejskiej” (chodzi o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej - PAP).

- Cieszę się, że Rzeczypospolita Polska, że rząd polski, naród polski wspierają Ukrainę na poziomie pomocy finansowej, humanitarnej, wojskowej, pomocy ludziom, którzy ratują w tym kraju swoje życie - mówiła Lazebna dziękując za okazane wsparcie.

- Dziękuję za to, w jaki sposób polskie rodzinny przyjęły Ukraińców i zaproponowały im najlepsze warunki pobytu i ochrony, ofiarowując wszystko, co można zaproponować, żeby człowiek nie czuł się pozostawiony sam na cudzej ziemi - powiedziała ukraińska minister.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że ukraińskie dzieci miały ochronę także przed podpisaniem wspólnej deklaracji.

- Ta deklaracja to jest zwieńczenie trudnej pracy, która toczyła się od 24 lutego i dająca dalsze perspektywy, że polski rząd zapewnia (dzieciom z Ukrainy - PAP) bezpieczeństwo, pełną opiekę, opiekę prawną, socjalną, opiekę w każdej sprawie - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

- Do Polski zostały ewakuowane dzieci (...), a nie ma nic bardziej cennego niż dobro dziecka - podsumowała.

PAP/aś