fot. KAS
Naczelnicy urzędów skarbowych od początku epidemii wydali ponad 76,2 tys. decyzji o przyznaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w sumie na ok. 6,7 mld zł - podała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

- Naczelnik urzędu skarbowego udziela ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika. W każdym przypadku dokonuje analizy indywidulanej sytuacji wnioskodawcy - mówiła zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa, cytowana w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). - Naczelnicy urzędów skarbowych wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty czy umorzeniu zaległości podatkowej. Kwota przyznanych ulg to ok. 6,7 mld zł - poinformowała Anna Chałupa.

KAS przypomniała, że naczelnicy urzędów skarbowych rozpatrują wnioski o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, może udzielić ulgi: która nie stanowi pomocy publicznej, która stanowi pomoc publiczną, która jest pomocą de minimis.

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o: rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z), umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M), odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

W wniosku należy opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Dokument powinien być kompletny i podpisany - wskazano.

W przypadku ulg, które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tys. euro.

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą również skorzystać z pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej”.

Składając wniosek do właściwego urzędu skarbowego, mogą starać się o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek - wyjaśniła KAS.

Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego wniosek o udzielenie ulgi i informacje potwierdzające spadek obrotów, powinien dołączyć uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

KAS przypomniała, że pomoc musi być udzielona przed 31 grudnia 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.

Nie występuje limit pomocy publicznej, jaka może być udzielona w ramach programu poszczególnemu przedsiębiorcy. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, również największe podmioty gospodarcze.

Na czas epidemii zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa.

Pomoc w Zachodniopomorskiem

Od początku pandemii podatnicy woj. zachodniopomorskiego złożyli 7 859 wniosków ulgowych (rozłożenie na raty, odroczenie płatności i umorzenie).

Ponad 62 proc. (5 376 wniosków) tych wniosków związanych było bezpośrednio z pandemią COVID-19. 4 958 wniosków złożyli przedsiębiorcy, a 418 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

60 proc. wniosków COVID-owych zostało załatwionych pozytywnie dla podatników. Wydano 2 984 pozytywne decyzje na łączną kwotę 157 450 955 zł.

PAP/aś