fot. Jarosław Ryfun
Zaktualizowane maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustalone przez ministerstwo finansów obowiązywać będą w Słupsku w 2021 r. To oznacza wzrost dotychczasowych stawek o wskaźnik inflacji, czyli 3,9 proc. Stosowną uchwałę rada miejska podjęła podczas sesji w środę.

Podczas obrad Rady Miejskiej w Słupsku w środę rozpatrywany był projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Zaproponowane maksymalne stawki ustalone przez ministerstwo finansów zostały przyjęte przez 11 słupskich radnych, głosami klubu Łączy nas Słupsk i części klubu PO. Przeciw zagłosowało ośmioro radnych, troje wstrzymało się od głosu, jeden był nieobecny.

Zgodnie z zapisami przyjętej uchwały od 1 stycznia 2021 r. w Słupsku stawki podatku od nieruchomości wzrosną o wskaźnik inflacji, czyli o 3,9 proc. Te obowiązujące, odpowiadające maksymalnym stawkom na 2020 r., zostaną zaktualizowane i podwyższone do górnych granic ustalonych na 2021 r.

W Słupsku stawka za 1 metr kwadratowy od budynków mieszkalnych wynosić będzie 0,85 zł (jest 0,81 zł) od tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie do 24,84 zł (jest 23,90 zł).

Podatek od 1 metra kwadratowego gruntów związanych z działalnością gospodarczą wyniesie 99 zł (jest 0,95 zł ). Dla tzw. gruntów pozostałych stawka od 1 metra kwadratowego wzrośnie z 0,52 zł (jest 0,50 zł).

Wprowadzenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oznacza, że od gruntów pod wodami powierzchniowymi za 1 ha trzeba będzie zapłacić 4,99 zł (jest 4,80 zł), a za 1 metr kwadratowy tych niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,28 zł (jest 3,15 zł). Stawka od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wyniesie 5,06 zł za 1 metr kwadratowy (jest 4,87 zł), a od tzw. pozostałych wyniesie 8,37 zł ( jest 8,05 zł). Nadal podatek od budowli pobierany będzie w wysokości 2 proc. ich wartości.

Skarbnik miasta Słupska Anna Gajda-Szewczuk uzasadniała potrzebę przyjęcia zaproponowanych maksymalnych stawek podatku tym, że ich poziom pozwoli na zoptymalizowanie dochodów i stabilną realizację zadań inwestycyjnych. Zaznaczyła przy tym, że w przyszłym roku wzrosną wydatki miasta ze względu na podniesienie kwoty najniższego wynagrodzenia. Jak podała wpływy do budżetu 2021 w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian stawek podatku od nieruchomości powinny wzrosnąć o kwotę ok. 2,8 mln zł.

Radni większością głosów (18 za, 3 przeciw, 1 nie głosował, 1 nieobecny) zgodzili się także na emisję obligacji komunalnych o wartości 5 mln zł. Jak podała skarbnik miasta Słupska, operacja, na którą pozwala ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ma zostać przeprowadzona jeszcze w 2020 r. Pozyskane środki będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego, który powstał w wyniku ubytku w dochodach od osób fizycznych wywołanego pandemią koronawirusa. Pozwolą one na utrzymanie płynności finansowej miasta. Ponadto przez 5 lat nie będą wliczane do wskaźnika zadłużenia.

- Obudziliśmy się w marcu w innej rzeczywistości. (…) Skutkiem jest to, że nie otrzymaliśmy i nie otrzymamy planowanych środków z PIT i CIT. (…) Brakuje nam 7,5 mln zł, by zrównoważyć wydatki – mówiła prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, zaznaczając przy tym, że 2,5 mln zł udało się pozyskać z oszczędności i wprowadzonych ograniczeń wydatków.

Miasto obligacje warte 5 mln zł wykupi w dwóch transzach po 2,5 mln zł w latach 2024 i 2025. Wydatki związane z emisją zostaną pokryte z dochodów własnych miasta.

PAP/od