fot. Jarosław Ryfun
Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych mogą złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze.

- Działacze opozycji antykomunistycznej i represjonowani w PRL, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400 zł, mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze - poinformował Karol Jagielski, recznik zachodniopomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie to przysługuje nie wcześniej niż od 15 października 2020 r., czyli od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

- Aby otrzymać wyrównanie, trzeba dołączyć do wniosku decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - dodał Jagielski.

Jeżeli ktoś ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, musi złożyć w ZUS-ie potwierdzenie, które wystawiła instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych.

- Wniosek o świadczenie wyrównawcze (druk ER-SWA) można złożyć w każdej siedzibie ZUS-u lub za pośrednictwem poczty. Decyzję wyda ta placówka, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe - zaznaczył rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u.

ZUS podczas ustalania, czy kwota pobieranych świadczeń jest niższa niż 2400 zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) i kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

red./rz