Głównym celem ustawy jest podwyższenie najniższych świadczeń i określenie zasad waloryzacji emerytur i rent z gwarantowaną minimalną podwyżką.

Ustawa przewiduje, że najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej zostanie podwyższona do 1200 złotych brutto miesięcznie. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostaje podwyższona do 900 złotych brutto miesięcznie. Świadczenie przedemerytalne zaś wzrośnie do 1210 złotych brutto.

Podwyższony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych do 1700 zł brutto. Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

IAR