Wybory posłów do Sejmu i Senatu odbywają się w okresie wyborczym ustalonym w Konstytucji RP. Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w Konstytucji RP. 9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00.


JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH DO SEJMU I SENATU?

Po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymasz dwie karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu.

W wyborach do Sejmu głosować możesz tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

Przyczyną nieważności głosu, jest:

- oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
- nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
- postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Pamiętaj, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.


CZY MAM PRAWO DO GŁOSOWANIA?

W wyborach do Sejmu i Senatu w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do głosowania będziesz miał, jeśli jesteś obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat.

Czynne prawo wyborcze posiada także obywatel polski mieszkający stale za granicą.

Pamiętaj! Nie ma prawa wybierania osoba:

- pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
- ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Czas przeznaczony na rozpowszechnianie nieodpłatnych audycji wyborczych w wyborach do

Sejmu RP wynosi 900 minut (15 godzin), w wyborach do Senatu RP 360 minut (6 godzin).

Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przez komitet wyborczy jest dokonywany na podstawie złożonego przez pełnomocnika wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.

Do kontaktów z pełnomocnikami komitetów wyborczych Zarząd Polskiego Radia Koszalin wyznaczył zespół w składzie:

Joanna Draganiak

Małgorzata Krysiak

94 347 09 37


W przypadku płatnych audycji wyborczych (czas reklamowy) ich koordynacją i formalno-technicznym przygotowaniem do emisji zajmować się będzie:

Aneta Musyt

94 347 09 16więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.wybieramwybory.pl

Do pobrania