fot.pixabay
Debatę organizuje Polskie Radio Koszalin wspólnie z Wydziałem Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Funkcjonowanie mediów masowych naznaczone jest rozlicznymi i silnymi zmianami tworzącymi często zagrożenia dla przyszłości niektórych z nich. Najważniejsze dotyczą spadku zainteresowania odbiorców, szczególnie kolejnych generacji młodzieży, które rezygnują często z kontaktów z mediami tradycyjnymi a wobec nowych mają trudne do spełnienia oczekiwania.
Przyczyn tego stanu dopatrywać się można w niezrozumieniu istoty współczesnych mediów i świadomego, krytycznego ich odbioru ,a także w pogarszającej się kondycji kadrowej twórców przekazów masowych. Oba te czynniki znajdują się w obszarze badawczym i możliwościach kreatywnych edukacji medialnej.
Edukacja medialna zajmująca się między innymi edukacją o mediach i edukacją dla mediów może i powinna silniej niż dotychczas zająć się diagnozą kluczowych zagrożeń dla mediów masowych a następnie rekomendować niezbędne zamiany w treściach i formach kształcenia o i dla mediów na wszystkich poziomach szkolnictwa podstawowego, ponad podstawowego, wyższego.

Celem konferencji jest przyczynienie się do diagnozy aktualnego stanu kształcenia tak o mediach jak i dla mediów, umożliwiającej formułowanie wniosków do praktyki edukacyjnej, tak by wspierały one polski system medialny.

Podstawowe wątki tematyczne konferencji:

  • edukacja o mediach i dla mediów w szkolnictwie podstawowym i ponad podstawowym;
  • edukacja dla mediów w systemie szkolnictwa wyższego;
  • edukacja medialna w strategiach i praktyce funkcjonowania polskich mediów,
  • edukacja a jakość informacji w cyberprzestrzeni, człowiek i roboty w postmediach

Miejsce: Hotel Gromada Arka Koszalin - sala konferencyjna "Szmaragdowa" (parter hotel Gromada)
Szczegółowy program na www.prk24.pl  w zakładce 65-lecie PRK